رتبه
عنوان
فروش آخر هفته
فروش کل
هفته اکران
1
44.0
44.0
1
2
11.1
136.1
3
4
5.4
5.4
1
5
3.2
98.3
5
7
2.8
154.7
7
8
1.0
13.3
5
9
0.945
3.4
2
10
0.942
22.2
5